Namaz Surelerinin Sıralaması..! Namazda Okunması Gereken Zammı Sureler Nelerdir ?

Namaz Surelerinin Sıralaması..! Namazda Okunması Gereken Zammı Sureler Nelerdir ?

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in son kısımlarında bulunan kısa namaz sureleri, 5 vakit farz namazımız da okuyabileceğimiz en kısa ve okunması kolay sureler arasında bulunuyor. 5 vakit namazları kılarken surelerin sıralamalarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu yazımız da sizler için namazda hangi sureleri okumanız gerektiğini bilmiyorsanız örnek dua sıralaması sizlerle….

İslam’ın 5 şartından bir tanesi olarak bilinen namaz kılmak hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için son derece önemlidir. Mutluluğuna erişebilmemiz için en önemli anahtarın namaz olduğunu vurgulayan Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), namazın öneminden bahseden hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.” (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283). Ölüm anı kapımızı çaldığında cennete gidebilmemiz için ahirette bizi bekleyen en öncelikli hesabımız farz kılınan 5 vakit namazlar üzerinedir. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem gösterirsek Allah (c.c)’un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz.  Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili “İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.” (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363) buyuruyor. Namaza başlamak isteyen kimselerin bilmeleri gereken namaz surelerini anlamları ile beraber sizlere bu yazımız da derledik.

Bunlara da Bakınız;

En Etkili Evlilik Duası; Evlenmek İçin Okunması Gereken Dualar

Depresyona İyi Gelen Dua ve Sureler

Hz. Muhammed’in En Sevdiği Dua..!


5 VAKİT FARZ NAMAZININ ARDINDAN OKUNABİLECEK SURELER NELERDİR ?

5 Vakit Farz Namazı Sureleri

Farz Namazlarından Sonra Okunabilecek Sure Önerileri;

Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken 7 kere şu duanın okunması ile 70 belanın def olunduğu bilinmektedir:

Türkçesi:

La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Anlamı: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Sabah Namazından Sonra Okunması Gereken Dua

Hadis-i şerif: “Kim sabahleyin 3 kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki 3 ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Bazı rivayetlere göre Öğle namazından sonra Fetih Suresinin okunmasının faziletli olduğu öne sürülmektedir.

Bazı rivayetlerden elde edilen bilgilere göre de İkindi namazından sonra Amme Suresini okumak, kıyamet günü nurlanmaya vesiledir.

Hadis-i şerif: “Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.” (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

Kimi rivayetlere göre de Akşam namazından sonra Vakıa suresini okumak rızkı arttırmaktadır.

Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okumak, geceyi ibadetle geçirmiş kadar büyük bir sevabı vardır. Bu nedenden dolayı okunması tavsiye edilir.


ZAMMI SURE NEDİR, NAMAZDA OKUNMASI GEREKEN ZAMMI SURE ÖRNEKLERİ;

Zammı Sureler Nelerdir

Allah’ın huzurunda namaza dururken Fatiha suresinden sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Kuranın en son tarafında bulunan kısa sureler, çoğunlukla zammı sure niyetine okunmaktadır. Kuran-ı Kerim ezberi güçlü olan ya da tamamını ezbere bilen hafız kimseler diğer surelerde bulunan ayetleri namazlarda kılabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en az 3 ayet içermesidir ve diğer rekatlarda bir önceki rekatta kalan yerden devam edilmelidir. Namaz rekatları arasında sıraya uymak sünnet davranışlardandır.

NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI; ZAMMI SURELER NASIL OKUNUR ?

Namaz surelerini okuma sırasıyla ilgili yapılması uygun görülen bazı hususları sizler için şu şekilde açıkladık…

1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır.

Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

Fatiha Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlâs Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Ayet-el Kürsi


ZAMMI SURELERİN OKUNUŞU! NAMAZDA OKUNAN BAZI DUALAR…

Namazda okunan dua ya da surelerin dil ile zikredilmesi kadar anlam olarak da bilinmesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda okuyabileceğimiz kısa surelerin anlamlarını daha kolay düşünebilmek ve idrak edebilmek daha çabuk huşu içerisinde olmanıza katkı sağlar. Peki namazda okunan dua ve surelerin anlamları neler? İşte namazda okunan kısa sureler ve anlamları…

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
2- Errahmânir’rahim
3- Mâliki yevmiddin
4- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
5- İhdinessırâtel müstakîm
6- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi


FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Fil Suresi


KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf


MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn


KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:KEVSER SURESİ ANLAMI:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

“Ey Muhammed!” Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.


KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Gul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn


NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ


TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed


İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad


FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased


NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

  • Yorumlar Yok
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
BENZER İÇERİKLER